10.11.18

Μαθητικός διαγωνισμός: Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να μάθετε λεπτομέρειες. Είναι για  το σχολικό έτος 2018-19 και απευθύνεται σε μαθητές της Α και της Β Λυκείου.

27.10.18

ΦΕΚ, Προεδρικό Διάταγμα, Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ με το ΠΔ αρ. 46 "Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου"

Στο άρθρο 1 του ΠΔ αναφέρεται: "(...)
Η αξιολόγηση των μαθητών έχει ως στόχο τη διαρκή
βελτίωση της διδασκαλίας και γενικότερα της λειτουρ-
γίας της σχολικής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της διδακτικής- μαθησιακής διαδικασίας:
α) Η διαγνωστική αξιολόγηση στην αρχή κάθε σχο-
λικού έτους έχει στόχο να καταγράψει τις ήδη κατε-
κτημένες γνώσεις των μαθητών του τμήματος και να
συμβάλει στον ετήσιο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού.
β) Η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους έχει σκοπό να προσδιορίσει τον
βαθμό που έχουν επιτευχθεί κάθε φορά οι στόχοι της
διδακτικής διαδικασίας, όπως αυτοί καθορίζονται από
τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων
μαθημάτων, παρέχοντας ανατροφοδότηση η οποία στη-
ρίζει την προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων. (...)


(...) 
Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές
και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται
από:
1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της
τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη σχολική
μονάδα.
2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμε-
σες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του
διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος
του διδακτικού έτους.
3. Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες και
4. Από τον ατομικό του φάκελο, όπου αυτός τηρείται. 


Στο άρθρο 6 του ΠΔ και σε σχέση με τη διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν τα εξής:
1. Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο
πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων
διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη διαγνωστικές
δοκιμασίες στα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική

Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία και
Ξένες Γλώσσες. Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές
δοκιμασίες είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την
κρίση των εκπαιδευτικών στα μαθήματα στα οποία θε-
ωρούνται απ’ αυτούς αναγκαίες.
2. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι:
Να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν
το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, ώστε
ανάλογα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους.
3. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτή-
σεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους
διδάσκοντες.
4. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διεξάγονται με ευθύνη
των διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του
Σχολείου, σε μία διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση
των μαθητών.
5. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη
στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή.
6. Για την επίδοση των μαθητών στις διαγνωστικές
δοκιμασίες ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών κατά
τις επισκέψεις τους στο σχολείο.

Εγκύκλιοι 2018-19

6.9.18

Οδηγίες για τη διδασκαλία των γερμανικών και των γαλλικών στα ΓΕΛ 2018-2019Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.
Αλλαγές στη διδασκαλία της Γερμανικής και της Γαλλικής στο Γενικό Ενιαίο Λύκειο ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Στην Α' Λυκείου συνεχίζουν οι μαθητές που επιλέγουν τα γερμανικά με το σχολικό εγχειρίδιο Deutsch ein Hit 2! εκεί, όπου είχαν σταματήσει την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή από το 5ο κεφάλαιο και μετά, 
Στη Β' Λυκείου το πρώτο μισό Deutsch ein Hit 3!, του κόκκινου βιβλίου, που οι περισσότεροι από μας δεν κάναμε ποτέ, και στη Γ' το υπόλοιπο του ίδιου βιβλίου.
Δείτε αναλυτικά την οδηγία στον παρακάτω σύνδεσμο. 

13.5.18

Gesunde Ernährung


Ενδιαφέρον βίντεο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεματική εβδομάδα.
Πάτησε εδώ για τα φύλλα εργασίας.

20.9.17

learning snacks

Eine interessante Tool aus Deutschland ist die Tool Learning Snacks. Man kann dort seine Lernhäppchen erstellen und sie mit seinen Schülern als Link, als QR Code teilen. Man kann einen Learning Snack Kanal führen, um dort seine Learning Snacks zu teilen.
Die Snacks können auch von den Schülern erstellt werden.

5.2.17

Im Supermarkt

Nachdem man die Zahlen eingeführt hat, möchte man sie festigen, doch es ist sehr langweilig für die Schüler, wenn das nicht im Rahmen einer interessanten Aktivität geschieht. Die Aktivität ist: der Supermarkt!

Die jüngeren Schüler können für jede Abteilung im Supermarkt Schilder erstellen, z.B. GEMÜSESTAND o.Ä.
Eine Gruppe erstellt Abteilungsschilder, eine andere erstellt Preisschilder. Dazu können sie im Lexikon oder im Internet recherchieren und bekommen natürlich auch die Hilfe der Lehrkraft.
Jeder Schüler bringt in der nächsten Unterrichtsstunde ein Produkt mit und das Spiel beginnt.
Wieviel kostet bitte...?
Ich möchte... 
Quelle: pixabay.com